Polityka prywatności

RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Dominikę Szczerbińską-Waśko w związku z świadczeniami usług psychologicznych oraz udzielonymi mi zgodami marketingowymi zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dominika Szczerbińska-Waśko z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Zabłocie 26/98, 30–701 Kraków, adres email: dswpsychodietetyka@gmail.com, telefon: + 48 606 766 555.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną telefonicznie: +48 606 766 555 lub mailowo: dswpsychodietetyka@gmail.com.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Większość danych podajesz mi sam, wypełniając kartę pacjenta.

Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, potrzebuję takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu i adres email.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebuję Twojego adresu e-mail. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich mi udzieliłeś podczas współpracy.
Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wiek) Zapewniam jednak, że nie sięgam do Twojej dokumentacji medycznej.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych i związane z nimi podstawy przetwarzania?

Przetwarzam Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 1. w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mogła świadczyć na Twoją  rzecz usług w ramach psychodietetyki.
 1. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w DSW Psychodietetyka które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Pani/Pana zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawnąprzetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mogła świadczyć na Twoją  rzecz usług w ramach psychodietetyki.
 2. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków za wykonane w ramach DSW Psychodietetyka usługi. Podstawą prawnąprzetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 3. w następujących uzasadnionych celach administratora:
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów korzystających z usług DSW Psychodietetyka oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  2. w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
  3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mogła świadczyć na Twoją  rzecz usług w ramach psychodietetyki.

 1. w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez DSW Psychodietetyka oraz artykułów o tematyce prozdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako psycholog dbam o poufność twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychoterapeutom, dietetykom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach współpracy z DSW Psychodietetyka.
 2. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
 3. dostawcom usług zapewniającym DSW Psychodietetyka odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych).
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 5. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody

Jakie mam prawa?

Zakres przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • We wskazanych w RODO przypadkach masz również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
  1. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych.
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Czy DSW Psychodietetyka dokonuje profilowania?

Na podstawie danych dostarczonych przez użytkowników strony internetowej www.dspsychodietetyka.pl (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Dominika Szczerbińska-Waśko może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość strony do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Dominiki Szczerbińskiej-Waśko (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznałam, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o działalności leczniczej– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;